PRIVACY-VERKLARING


Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe privacywetgeving “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)” of “General Data Protection Regulation (GDPR)” in voege. Deze Europese verordening handelt over de bescherming van persoonsgegevens en legt verplichtingen op om deze gegevens te verwerken en/of te gebruiken.


Waarom worden bepaalde gegevens van u verwerkt?

 • In het kader van uw opdracht tot rechtsbijstand moet uw advocaat bepaalde informatie over u verwerken om zijn taak te kunnen volbrengen.
 • De gegevens kunnen ook worden gebruikt voor andere opdrachten die noodgedwongen met uw dossier verweven zijn.
 • De gegevens worden met uw toestemming gebruikt en verzameld in overeenstemming met de Europese en nationale wetgeving op het vlak van gegevensbescherming.
 • Zelfs als u weigert toestemming te verlenen, zal uw dossier zo goed mogelijk worden behandeld.

Hoe worden uw gegevens bewaard?

 • Uw gegevens worden opgeslagen in de vorm van een papieren en/of elektronisch bestand, onder de verantwoordelijkheid van uw advocaat die alle maatregelen neemt om de beveiliging ervan te waarborgen.
 • Als uw gegevens gedeeld moeten worden voor de verwerking/opvolging van uw dossier, gebeurt dit via een beveiligd elektronisch systeem voor informatie-uitwisseling en/of via gerechtelijke procedures, via edeposit/DPA elektronisch systeem, of enige andere applicatie.
 • Uw gegevens worden opgeslagen zolang uw dossier wordt behandeld. Als uw dossier wordt afgesloten, worden uw gegevens minstens zeven jaar bewaard, te rekenen vanaf het ogenblik waarop het werk van uw advocaat erop zit, zodat deze laatste zijn wettelijke verantwoordelijkheid na kan komen.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

 • De medewerkers van het kantoor van uw advocaat.
 • Als de behandeling van uw dossier dit vereist, kunnen gegevens worden gedeeld met andere advocaten en actoren in de gerechtelijke wereld.
 • In geval van een procedure buiten België, maar binnen de Europese Unie (EU) vergt, kunnen gegevens mits akkoord van u en uw advocaat het daarmee eens zijn, gedeeld worden met Juridische actoren uit andere ELJ-tanden.
 • Uw advocaat kan u meer vertellen over de professional(s) die uw zaak behandelen in de land(en) van de EU.

Wat zijn uw rechten als cliënt?

 • U kan toestemming verlenen voor de verwerking en uitwisseling van uw gegevens en u kan uw toestemming weigeren of later intrekken. In het laatste geval legt uw advocaat u uit hoe uw gegevens uit het dossier worden verwijderd. Het is echter mogelijk dat niet alle gegevens verwijderd (moeten) worden, met name de gegevens die gebruikt (kunnen) worden om juridische stappen te ondernemen of uw rechten te verdedigen In een rechtszaak te verdedigen.
 • U heeft het recht geïnformeerd te worden over de doeleinden van de verwerking van uw gegevens en over wie toegang heeft tot uw gegevens. Uw advocaat zal u desgevraagd de passende toelichting verschaffen.
 • U kan vragen welke informatie van u werd geregistreerd en zo nodig onjuiste info te laten corrigeren.
 • U heeft het recht (bepaalde) verwerkte en opgeslagen persoonlijke informatie te ontvangen in een draagbaar en leesbaar formaat.
 • De advocaat die uw gegevens rechtstreeks verzamelt, is verantwoordelijk voor deze gegevens.
 • Uw advocaat hoort uw gegevens veilig te behandelen en te bewaren en u onverwijld op de hoogte te stellen als het misgaat met die beveiliging van uw gegevens of in geval van verlies ervan.

Welke uitzonderingen bestaan er op uw rechten als cliënt?

 • Uw recht op informatie geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt of redelijker wijze kan beschikken of als het beroepsgeheim gebiedt dat de gegevens vertrouwelijk blijven of als het verstrekken van de informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanningen zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang (wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden).
 • Uw recht om uw gegevens aan te passen en of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of voor de instelling, uitoefening of onderbouwen van een rechtsvordering.

Voor meer info kan u altijd terecht bij het advocatenkantoor Vander Velpen (03/237.12.26) of bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukperslaan, 35 te 1000 Brussel 02/274.48.00 of 02/ 274 8 78 (eerstelijnshulp bij vragen)